Alternator Astronaut, backend developer, PHP & Symfony.